Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom otvára a uchádzačom o štúdium ponúka v akademickom roku 2015/2016 bakalárske štúdium v akreditovaných študijných programoch:

1. UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY

Študijný odbor:1.1.2 učiteľstvo profesijných  predmetov a praktickej prípravy
Forma štúdia:denná, externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
 

2. UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY V EKONOMICKÝCH PREDMETOCH

Študijný odbor:1.1.2 učiteľstvo profesijných  predmetov a praktickej prípravy
Forma štúdia:denná, externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
 

3. ELEKTRONIKA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Študijný odbor:5.2.13 elektronika
Forma štúdia: denná, externá  
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
 

4. MANAŽMENT

Študijný odbor:3.3.15 manažment
Forma štúdia: denná  
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
 

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.
   

 PRIJÍMACIE KONANIE

 • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:
  • Riadne vyplnené tlačivo
  • Prílohy:
   • overená kópia maturitného vysvedčenia
  • tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium
  • životopis
   

UPOZORNENIE: Uchádzač je povinný okrem elektronickej prihlášky poslať poštou riadne vypísanú a podpísanú prihlášku na štúdium  s požadovanými prílohami. 
 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY

 
Učiteľstvo praktickej prípravy
Riadny termín:   do 31. 03. 2015
Náhradný termín:   do 30. 06. 2015
     
Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
Riadny termín:   do 31. 03. 2015
Náhradný termín:   do 30. 06. 2015
     
Elektronika dopravných prostriedkov
Riadny termín:   do 31. 03. 2015
Náhradný termín:   do 30. 06. 2015
     
Manažment    
Riadny termín:    do 31. 03. 2015
Náhradný termín:    do 30. 06. 2015

ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE

Učiteľstvo praktickej prípravy

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016:
Denná forma:    262,- eur               
Externá forma:   305,- eur   
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku 


Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016:
Denná forma:    262,- eur   
Externá forma:  305,- eur   
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku 


Elektronika dopravných prostriedkov

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016:
Denná forma:   305,- eur                                     
Externá forma: 367,- eur   
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
 

Manažment

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016:
Denná forma:  367,- eur                     
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

 

 

Magisterské štúdium

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom otvára a uchádzačom o štúdium ponúka v akademickom roku 2015/2016 magisterské štúdium v akreditovaných študijných programoch:

1. UČITEĽSTVO TECHNICKÝCH PREDMETOV

Šudijný odbor: 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma), 2,5 roka (externá forma)
Metóda štúdia: kombinovaná

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Učiteľstvo praktickej prípravy“ alebo v príbuznom študijnom programe.
 • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

PRIJÍMACIE KONANIE:

 • začína dňom podania písomnej prihlášky a je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci prihlášky na štúdium.

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo 
 • prílohy:
 • overená kópia vysokoškolského diplomu (absolventi DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
 • životopis
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov DTI).

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK

Riadny termín: do 31. 03. 2015
Náhradný termín: do 30. 06. 2015

ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (UTP)

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016 
  denná forma štúdia:   410,- eur
  externá forma štúdia: 410,- eur   
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

2. UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV

Šudijný odbor: 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma), 2,5 roka (externá forma)
Metóda štúdia: kombinovaná

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Učiteľstvo praktickej prípravy“, "Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch" alebo v príbuznom študijnom programe 
   
 • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

PRIJÍMACIE KONANIE:

 • začína dňom podania písomnej prihlášky a je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci prihlášky na štúdium.

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo 
 • prílohy:
 • overená kópia vysokoškolského diplomu (absolventi DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
 • životopis
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov DTI).

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK

Riadny termín: do 31. 03. 2015
Náhradný termín: do 30. 06. 2015

ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (UEP)

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016
denná forma štúdia:    515,- eur
externá forma štúdia:  515,- eur
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

 

Informácie 

Adresa:

   

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

 

 

IKC Levice, ul. Perecká 40, 934 05 Levice

 

 

 

Tel.:

 

 

Mobil:

 

0905 799 046

Email:

 

studijne@dti.sk, skoliace@dupres.sk

Web:

 

www.dti.sk ,www.tsmaragd.sk

 

Ing. Vladimír Hagara Ph.D.
T Smaragd
Ul. Perecká 40
934 01 Levice

 

Promócie študentov Súkromnej vysokej školy DTI, Dubnica nad Váhom , Kúpelná dvorana Trenčianské Teplice ,9.-11.7.2009

Prvé promócie na Dubnickom technologickom inštitúte
S gráciou a veľmi slávnostné... Také boli promócie prvých absolventov Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, ktorý poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a v akreditovanom bakalárskom študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy od školského roku 2006/2007. Promočné obrady sa konali v dňoch 9. – 11. júla v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach, kde si v nádherne upravenej sále za účasti rodiny a priateľov prevzalo diplom o udelení akademického titulu „bakalár“ vyše 800 absolventov. Výnimočnosť tejto chvíle umocňovali prítomní členovia promočného senátu na čele s rektorom, prof. Ing. Dušanom Repčíkom, CSc., ale aj čestní hostia – významní partneri školy zo spolupracujúcich súkromných spoločností a blízkych samospráv, ktorí svojou účasťou podporili absolventov i samotný organizačný tím školy. Ten sa najviac pričinil o to, aby slávnostné podujatie prebehlo bez komplikácií a s noblesou, ktorá mu prináleží, a za to mu patrí poďakovanie.
Brány Dubnického technologického inštitútu opustili tento rok prví bakalári – kvalifikovaní a na prax orientovaní odborníci, pripravení kvalitne zvládať pracovné úlohy či už v rámci odborného a praktického vyučovania na stredných odborných školách alebo na inom pracovnom pôsobisku. Ako sa vyjadril vo svojom slávnostnom príhovore rektor školy, absolventi Dubnického technologického inštitútu majú plné predpoklady k tomu, aby sa uplatnili na trhu práce a tvorivým spôsobom prispeli k sociálno-ekonomickému rozvoju spoločnosti.
Prvým absolventom – čerstvým bakalárom – blahoželáme a do ďalšieho, nielen profesionálneho, života prajeme všetko najlepšie.

Foto


934 05 Levice

LUČENEC:
ZŠ R. R. Štefánika
Haličská 8
Lučenec