Bakalárske štúdium

Prijímacie konanie pre Bc. štúdium

Vysoká škola DTI otvára a uchádzačom o štúdium ponúka v akademickom roku 2020/2021 bakalárske štúdium v akreditovaných študijných programoch:

 

1. UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY
Študijný odbor:učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia:denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

 

2. UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY V EKONOMICKÝCH PREDMETOCH
Študijný odbor:učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia:denná, externá
Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky

 

3. MANAŽMENT
Študijný odbor:ekonómia amanažment
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky

 

4. MANAŽMENT SLUŽIEB V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
Študijný odbor:ekonómia amanažment
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.

PRIJÍMACIE KONANIE

 • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
 • Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom. Odporúčame prihlášku zaslať e-mailom (aj bez podpisu uchádzača).
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:
  • Riadne vyplnené tlačivo
  • Prílohy:
   • oskenovaná kópia maturitného vysvedčenia
  • tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium. Pokiaľ sa zápis uskutoční elektronickou formou, bude dostačujúce predložiť maturitné vysvedčenie neoverenú kópiu (sken).
  • životopis

 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY

Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
Riadny termín: do 31. 03. 2020
Náhradný termín: do 30. 06. 2020
Dodatočný termín: do 30.09.2020

 

Učiteľstvo praktickej prípravy
Riadny termín: do 31. 03. 2020
Náhradný termín: do 30. 06. 2020
Dodatočný termín: do 30.09.2020

 

Manažment
Riadny termín: do 31. 03. 2020
Náhradný termín: do 30. 06. 2020
Dodatočný termín: do 30.09.2020

 

Manažment služieb v automobilovom priemysle
Riadny termín: do 31. 03. 2020
Náhradný termín: do 30. 06. 2020
Dodatočný termín: do 30.09.2020

 

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

Učiteľstvo praktickej prípravy
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

Školné na semester v akademickom roku 2020/2021: 305,- eur denná forma

Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
Školné na semester v akademickom roku 2020/2021
: 305,- eur denná forma, 305,- eur externá forma

Manažment
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
Školné na semester v akademickom roku 2020/2021:
367,- eur denná forma, 400,- eur externá forma

Manažment služieb v automobilovom priemysle
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
Školné na semester v akademickom roku 2020/2021:
367,- eur denná forma, 400,- eur externá forma