Magisterské štúdium

Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium

 • 1. UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV

  Šudijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
  Forma štúdia: denná, externá
  Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma), 2,5 roka (externá forma)
  Metóda štúdia: kombinovaná

  2. MANAŽMENT

  Šudijný odbor: ekonómia a manažment
  Forma štúdia: denná, externá
  Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma), 2,5 roka (externá forma)
  Metóda štúdia: kombinovaná

   

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

  • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa § 56 ods. 2 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
  • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

  PRIJÍMACIE KONANIE:

  • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky. Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom. Odporúčame prihlášku zaslať  e-mailom (aj bez podpisu uchádzača).
  • K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe. Overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia, keď to situácia dovolí. O ďalšom postupe budú zo strany našej vysokej školy informovaní.

   

  Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

  • riadne vyplnené tlačivo
  • prílohy:
  • oskenovaná kópia vysokoškolského diplomu (absolventi VŠ DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
  • životopis
  • oskenovaná kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov VŠ DTI).

  TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK:

  Riadny termín: do 31. 03. 2020
  Náhradný termín: do 30. 06. 2020
  Dodatočný termín: do 30.09.2020

   

  ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (UEP)

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
  Školné na semester v akademickom roku 2020/2021: 515,- eur (v dennej i externej forme štúdia)

   

  ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (Manažment)

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
  Školné na semester v akademickom roku 2020/2021: 595,- eur (v dennej i externej forme štúdia)