Rigorózne konanie

Vysoká škola DTI v zmysle § 53 ods. 9 a 10 a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 27 Študijného poriadku VŠ DTI prijíma v roku 2020 prihlášky na rigorózne pokračovanie v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy (kód 7605) Ekonómia a manažment (kód 6213).

Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

 • Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr“.).
 • Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore Ekonómia a manažment, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr“.)

 

RIGORÓZNE KONANIE

 • Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky s prílohami.
 • Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom. Odporúčame prihlášku zaslať e-mailom (aj bez podpisu uchádzača).
 • Prihláška na rigoróznu skúšku musí obsahovať:
  • Riadne vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNE KONANIE
  • Prílohy:
   • úradne overená alebo oskenovaná kópia vysokoškolského diplomu,
   • úradne overená alebo oskenovaná kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. oskenovaná kópia vysvedčenia/osvedčenia o štátnej skúške,
   • životopis,
   • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje,
   • zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má.
 • Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, rektor vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.
 • O prijatí uchádzača na rigorózne konanie rozhodne rektor.
 • Rozhodnutie o prijatí uchádzača na rigorózne konanie spolu s výzvou o zaplatení poplatku za rigorózne konanie dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.
 • V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.
 • Rigorózna práca je samostatná odborná práca, ktorá prináša nové poznatky, obsahuje vlastný výskum realizovaný uchádzačom. Rozsah rigoróznej práce je 90 – 120 normostrán bez príloh. Rigorózna práca je písaná v štátnom jazyku alebo v českom jazyku. Ak je rigorózna práca napísaná v inom ako štátnom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku (8-10 strán).

Na stiahnutie