Školský vzdelávací program
Súkromná základná škola T.Smaragd
SNP 26, 93401 Levice
 

Názov ŠkVP

Vzdelanie je prioritou

Kód školy

 

Stupeň vzdelania

ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia

ISCED 1 (4 roky), ISCED 2 (5 rokov)

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

súkromná

Dátum schválenia

1.9.2009

Miesto vydania Súkromná základná škola T.Smaragd
SNP 26, 93401 Levice

Školský vzdelávací program na stiahnutie tu: