Školský poriadok

Organizácia vyučovania

 • Budova školy sa každý vyučovací deň otvára ráno o 7,15 hod. a zatvára sa o 8,00 hod., kde je budova uzavretá počas vyučovacích hodín aj prestávok. Študent má v tomto čase k dispozícii priamo v budove školy telefón, bufet a nápojový automat.
 • Študent môže opustiť budovu školy od 8,00 hod. do konca vyučovania (podľa svojho rozvrhu) len s podpísanou priepustkou od triedneho učiteľa,  alebo člena vedenia školy. Ak neplnoletý študent potrebuje odísť z vyučovania pre vopred známe dôvody, rodič (zákonný zástupca) požiada o jeho uvoľnenie písomne v absenčnom hárku žiaka. Plnoletý študent požiada o uvoľnenie sám.
 • Každá trieda má pridelenú šatňu a zodpovedá za jej uzamykanie a udržiavanie čistoty a poriadku. Podmienky vstupu do šatní sú upravované osobitným organizačným poriadkom.
 • Každá trieda má pridelenú kmeňovú učebňu, v ktorej má väčšinu vyučovacích hodín a zodpovedá za jej zariadenie a čistotu.
 • Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý študent pedagogický i nepedagogický pracovník školy.
 • Ak majú študenti v rozvrhu voľnú hodinu, zdržiavajú sa na chodbách školy, alebo v triede.
 • Na voliteľné a nepovinné predmety sa študenti prihlasujú v určenom termíne. Zmenu voliteľného predmetu povoľuje riaditeľ školy a nie je možná po začatí školského roka.
 • Na voliteľné maturitné predmety sa žiaci posledného ročníka prihlasujú písomne triednemu učiteľovi do 15.10. príslušného kalendárneho roka.
 • Ak sa neplnoletý študent nemôže zúčastniť vyučovania pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo iný zákonný zástupca študent triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľniť z jednej vyučovacej hodiny môže vyučujúci, na 1-5 dní triedny učiteľ a na viac ako 5 dní môže uvoľniť len riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu študenta. Všetky požiadavky na uvoľnenie z vyučovania je študent povinný riešiť vopred a prostredníctvom triedneho učiteľa.
 • Ak sa neplnoletý študent nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je jeho zákonný zástupca povinný najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod jeho neprítomnosti. Každá absencia musí byť riadne písomne ospravedlnená v deň nástupu do školy v zázname o absencii (Absenčný hárok študenta).
 • Ak neprítomnosť študenta pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží študent potvrdenie lekára. Ak ide o neplnoletého študent, musí byť potvrdenie podpísané aj zákonným zástupcom. Ak sa neprítomnosť študent pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.
 • Plnoletý študent sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v bodoch 9 až 11.
 • Ak sa študent, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve študenta, ak je neplnoletý, jeho zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti. Súčasne ho upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako keby štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy študent do školy nenastúpi alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako keby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť študentom školy.
 • Riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu študenta:
  • uvoľniť študenta úplne alebo čiastočne z vyučovania povinného predmetu telesnej výchovy, ak študent (zákonný zástupca) predloží lekárske potvrdenie – odporúčanie na oslobodenie. Necvičiaci študenti sú povinní byť na vyučovacej hodine a plniť pokyny vyučujúceho. Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľa školy o uvoľnenie študenta z účasti na týchto hodinách, ak ide o nultú, prvú alebo poslednú hodinu v rozvrhu študenta. V prípade, že riaditeľ školy zabezpečí náhradné hodiny telesnej výchovy pre čiastočne oslobodených študentov, sú povinní zúčastňovať sa týchto hodín a riadne ospravedlňovať svoje absencie.
  • poskytnúť úľavy vo vyučovaní študentom zaradeným do športových oddielov, ak sú ich tréningy a súťaže aj v čase vyučovania,
  • udeliť súhlas s prestupom študenta na inú školu,
  • povoliť študentovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí,
  • povoliť prerušenie štúdia.
 • Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti,...) predkladá študent triednemu učiteľovi , ktorý ich postúpi vedeniu školy.

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie

 1. Učitelia jednotlivých predmetov na začiatku školského roka oznámia študentom podmienky klasifikácie a hodnotenia schválené príslušnou predmetovou komisiou. Tieto podmienky sú zverejnené tiež na www.tsmaragd.sk .Priebežná klasifikácia žiaka sa zapisuje do klasifikačného hárku. Učiteľ zabezpečí, aby sa o prospechu a správaní študenta mohol priebežne informovať zákonný zástupca (rodič) študenta tak, že najmenej raz mesačne dopĺňa aktuálnu klasifikáciu do hárku študenta a internete. Každý študent má právo dozvedieť sa včas výsledky písomnej či ústnej odpovede a nahliadnuť do svojej písomnej práce. Zákonný zástupca študenta má právo kedykoľvek nahliadnuť do klasifikačného hárku študenta a po dohovore s vyučujúcim aj do predpísaných písomných prác. V odôvodnenom prípade na žiadosť zákonného zástupcu škola posiela kópiu klasifikačného háku študenta na adresu rodičov.
 2. Ak študenta vymešká viac ako 80 vyučovacích hodín, alebo 1/3 vyučovacích hodín v danom predmete za klasifikačné obdobie, koná komisionálnu skúšku z vymeškaného učiva na základe rozhodnutia riaditeľa školy.
 3. Študent sa klasifikuje na základe komisionálnej skúšky:
  • keď koná rozdielovú skúšku,
  • keď koná skúšku v náhradnom termíne,
  • keď študent, alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie, alebo keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
  • keď koná opravné skúšky.
 4. Riaditeľ školy môže v prípade vysokého počtu zameškaných vyučovacích hodín a po porade s vyučujúcimi nariadiť študentovi vykonanie komisionálnej skúšky.
 5. Za vzorné správanie, plnenie si povinností, za statočný čin alebo dobrú reprezentáciu školy môže byť študentovi udelená pochvala alebo iné ocenenie triednym učiteľom alebo riaditeľom školy. Pochvala sa zapíše do hárku študenta v katalógu triedy.
 6. Ak študent poruší školský poriadok, podľa závažnosti previnenia mu môže byť uložené niektoré z nasledujúcich výchovných opatrení:
  • napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom,
  • napomenutie alebo pokarhanie riaditeľom školy,
  • znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé alebo menej uspokojivé,
  • podmienečné vylúčenie zo štúdia,
  • vylúčenie zo štúdia.

Práva a povinnosti študentov

Študent  má právo:

 • využívať všetky príležitosti a možnosti poskytované školou na rozvíjanie svojich schopností a rozširovanie vedomostí. Škola garantuje študentovi slobodu myslenia, viery a názoru.
 • v rámci študijného procesu využívať školské zariadenie, pomôcky, materiály a priestory (telocvičňa, odborné učebne, šatňa, školská jedáleň) v súlade s podmienkami prevádzky školy,
 • zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných školou (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, jazykovo-poznávacie pobyty, exkurzie, kurzy, prednášky a pod.) Študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie za porušenie školského poriadku, sa uvedených podujatí zúčastní len so súhlasom riaditeľa školy. Pre viacdňové akcie školy (lyžiarske kurzy, plavecký kurz, kurzy ochrany človeka a prírody, jazykovo-poznávacie pobyty a pod.) platí osobitný poriadok. Učiteľ - organizátor viacdňovej akcie školy má právo nepovoliť študentovi účasť na akcii po konzultácii s triednym učiteľom, resp. ostatnými vyučujúcimi.
 • využiť prestávku v jej plnom časovom rozsahu,
 • obracať sa písomne na riaditeľa školy, štatutárneho zástupcu alebo Radu školy so svojimi pripomienkami, návrhmi alebo sťažnosťami,
 • voliť si svojho zástupcu do Študentskej rady a jeho prostredníctvom uplatňovať svoje požiadavky a zúčastňovať sa na organizácii spoločensko-pracovného života školy,
 • využiť konzultačné hodiny ktoréhokoľvek učiteľa po predchádzajúcom dohovore,
 • využiť pomoc výchovného poradcu alebo školského psychológa so zárukou diskrétnosti,
 • požiadať riaditeľa školy o povolenie konať komisionálnu skúšku,
 • právo na ochranu a pomoc najmä pred prejavmi šikanovania,
 • právo na ochranu súkromia, cti a povesti,
 • zúčastňovať sa na práci krúžkov, ktoré pracujú na škole.

Študent je povinný:

 • dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil, Za 3 neskoré príchody na vyučovanie dostane žiak 1 hodinu neospravedlnenej absencie. Za 5 neospravedlnených hodín môže dostať zníženú známku zo správania.
 • riadne ospravedlniť každú svoju neprítomnosť na vyučovaní u triedneho učiteľa, resp. vyučujúceho príslušného predmetu (ak sa pre tento predmet používajú osobitné triedne knihy)
 • nosiť pri sebe platný študentský preukaz a záznam o absencii,
 • po príchode do školy sa prezuť a odložiť topánky v šatni, byť primerane a čisto upravený. Vrchná časť u dievčat musí pokrývať spodnú časť. Aj v letnom období musí oblečenie spĺňať požadované pracovné oblečenie nie plážové či športové oblečenie.Za uzamykanie šatne sú zodpovední študenti príslušnej triedy.
 • po zazvonení na začiatok vyučovacej hodiny byť na svojom mieste v určenej učebni, neopúšťať svoje miesto bez vyzvania,
 • počas vyučovacej hodiny sedieť slušne, sledovať priebeh hodiny, nevyrušovať a riadiť sa pokynmi vyučujúceho. Počas vyučovacej hodiny nie je dovolené jesť, piť a zaoberať sa s hodinou nesúvisiacimi aktivitami. Mobilné telefóny musia byť počas vyučovania vypnuté /cez prestávku uviesť do tichého režimu, aby nevyrušoval zvonením / .
 • udržiavať svoje miesto v poriadku a čistote, chrániť majetok školy. Je zakázané znečisťovať a inak poškodzovať zariadenie a pomôcky. Vzniknutú škodu je žiak povinný bezodkladne nahradiť.
 • v odborných učebniach, telocvični študent plní pokyny učiteľa a osobitné predpisy – laboratórny poriadok (je prílohou ku Školskému poriadku), základy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy,
 • správať sa tolerantne a slušne, rešpektovať spolužiakov a učiteľov,
 • osobne dozerať na svoje veci. Peniaze a cenné predmety nosí študent do školy len na vlastnú zodpovednosť.
 • hlásiť zmenu bydliska a iné zmeny osobných údajov triednemu učiteľovi do 5 pracovných dní,
 • dodržiavať všeobecne platné zákony a predpisy,
 • nemôže opustiť budovu školy počas vyučovania bez vedomia tr. Učiteľa.
 • odovzdať zadanú prácu v stanovenom termíne,
 • nosiť požadované učebné pomôcky,
 • nepovoľuje sa študentom prijímať návštevy v budove školy.

Osobitné povinnosti majú týždenníci:

 • zodpovedajú za triednu knihu, jej poškodenie alebo stratu,
 • na začiatku hodiny hlásia chýbajúcich žiakov vyučujúcemu,
 • zabezpečujú čistotu tabule a poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny,
 • prinášajú a odnášajú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúceho,
 • po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrú na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku a zatvorená,
 • po 10 min. neprítomnosti vyučujúceho hlásiť vedeniu školy.

Študentská rada
Na škole bude pôsobiť študentská rada, ktorá sa

 • vyjadruje k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
 • zastupuje študentov vo vzťahu k vedeniu školy,
 • volí a odvoláva zástupcu študentov do rady školy.


V škole a na akciách organizovaných školou je prísne zakázané:

 • akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie, prejavy šikanovania a jeho propagácia,
 • prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie a život,
 • prejavy násilia, rasovej, náboženskej či inej intolerancie a ich propagácia,
 • prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie a propagácia návykových látok (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, nelegálne drogy). Rovnako príchod do školy alebo na akciu organizovanú školou pod vplyvom týchto látok.

Školský poriadok bol vypracovaný na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb o stredných školách z 31. augusta 2008 a prerokovaný s pedagogickou  radou Súkromného gymnázia T. Smaragd. S obsahom vnútorného poriadku školy sa zoznámia žiaci  na prvej triednickej hodine. Oboznámenie potvrdia podpisom. Je záväzný pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie a dôsledky posúdi triedny učiteľ s vedením školy.

   

Ing. Vladimír Hagara Ph.D.
riaditeľ školy