Vyučujúci
 
Zriaďovateľ školy: T.SMARAGD s.r.o. Perecká 40 Levice
Špeciálny pedagóg: PaedDr.Eva Gelányivá
Konzultačné hodiny: ŠTVRTOK

od 15:00 do 18:00 hod.

Individuálne konzultácie po vzájomnej dohode.
Tel: 0905 362 219
E-mail: evagelanyiva@zoznam.sk

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Iveta Hagarová

Poslanie výchovného poradcu:

  • Ochranca a poradca žiakov vo výchove, vzdelávaní a profesijnej orientácii
  • Metodik a koordinátor výchovy v škole, poradca pedagógov a rodičov a ostatnej verejnosti

Hlavné úlohy:

  • zabezpečovať komplexnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť o žiakov
  • poskytovať poradenské služby v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov, ako aj v oblasti prevencie
  • zabezpečiť prepojenie školy s poradenskými a inými odbornými zariadeniami
  • venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s vývinovými poruchami učenia
  • poskytovať konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informovať o možnostiach ďalšieho štúdia (pomaturitného, nadstavbového, bakalárskeho, vysokoškolského) a v otázkach voľby povolania
  • skvalitniť spoluprácu všetkých pedagógov pre pružnejšie vyriešenie vznikajúcich problémov
  • spolupracovať s koordinátorkou pre oblasť prevencie
  • spolupracovať s triednymi učiteľmi s cieľom predchádzať vzniku problémov a včas podchytiť problémových žiakov

Zoznam učiteľov:

Riaditeľ
Ing. Vladimír Hagara Ph.D., MBA -  telesná výchova, ekonomika