Podmienky prijímania žiakov na štúdium

V školskom roku 2010/2011 otvoríme:

v štvorročnej forme štúdia:
- jednu triedu so zameraním na informatiku

Podmienky pre prijatie žiaka na štúdium bez prijímacích pohovorov:

 • Priemer známok na vysvedčení zo základnej školy za posledné dva roky štúdia je menší ako 2,00.
 • V okresnom kole niektorej z olympiád: MAT, CUJ, FYZ, CHE, GEO sa žiak umiestnil na 1. až 6. mieste.
 • Dosiahol úspešnosť v Testovanie 9 minimálne 70% zo slovenského jazyka a literatúry a 70% z matematiky.

   
  Žiak, ktorý si podá prihlášku na štúdium a splní jednu z uvedených podmienok je prijatý na štúdium podpísaním zmluvy medzi Súkromným gymnáziom T.Smaragd a zákonným zástupcom žiaka. Návrh zmluvy o štúdiu predkladá Súkromné gymnázium do desiatich dní od podania prihlášky a dokladovania splnenia podmienky prijatia.
  Žiak, ktorý uvedené podmienky nesplnil. Koná pohovory na prijatie individuálne v stanovenom termíne.
  Termín podania prihlášok pre všetky formy štúdia je od 6.2.2010 do 20.4.2010.

Ing.Vladimír Hagara Ph.D.
riaditeľ školy