Učebný plán
Učebný plán osemročného súkromného gymnázia so zameraním na cudzie jazyky

p.č.

Predmet

Ročník
Počet hodín v ročníku

Spolu hodiny

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

1.

Slovenský jazyk a literatúra

5

4

5

5

3

3

3

3

31

2.

Anglický jazyk

5

3

3

3

4

4

4

4

30

3.

Nemecký jazyk

1

1

1

1

2

2

2

2

12

4.

Fyzika

1

1

2

1

2

2

1

0

10

5.

Chémia

1

1

1

2

2

2

1

0

10

6.

Biológia

2

2

1

1

2

3

1

0

12

7.

Dejepis

2

1

1

2

2

2

2

2

14

8.

Geografia

1

1

1

1

1

2

1

 

8

9.

Občianska náuka

1

1

1

1

0

0

2

1

7

10.

Etická výchova

1

1

1

1

1

1

0

0

6

11.

Psychosociálny tréning

 

 

 

 

 

 

 

1

1

12.

Matematika

4

4

4

4

4

3

3

1

27

13.

Informatika

1

1

1

1

1

1

1

1

8

14.

Technika

 

1

1

 

 

 

 

 

2

15.

Umenie a kultúra

 

 

 

 

1

1

1

1

4

16.

Hudobná výchova

1

1

-

-

-

-

-

-

2

17.

Výtvarná výchova

1

1

-

-

-

-

-

-

2

18.

Telesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

16

19.

Výchova umením

 

 

1

1

 

 

 

 

2

20.

Voliteľné hodiny

 

6

6

6

4

4

7

15

48

 

Školský vzdelávací program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu: povinná časť+ voliteľné predmety

29

32

32

32

31

30

31

33

250

Učebný plán štvorročného súkromného gymnázia so zameraním na informatiku

Predmet

Ročník
týždenný počet hodín

 

1.

2.

3.

4.

Spolu

Slovenský jazyk a literatúra

4

3

3

3

13

Anglický jazyk

5

4

4

4

16

Nemecký jazyk

2

2

2

2

8

Fyzika

2

2

1

 

5

Chémia

2

2

1

 

5

Biológia

2

3

1

 

6

Dejepis

3

2

2

 

7

Geografia

1

2

1

 

4

Občianska náuka

 

 

2

1

3

Etická výchova

1

1

 

 

2

Psychosociálny tréning

 

 

 

1

1

Matematika

4

3

3

1

11

Informatika

2

1

1

 

4

Umenie a kultúra

1

1

1

1

4

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Školský vzdelávací program

 

 

 

 

 

Voliteľné hodiny

 

4

7

15

26

Spolu: povinná časť+ voliteľné hodiny

31

32

31

30

124

 

Učebný plán základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským

p.č.

Predmet

Ročník
Počet hodín v ročníku

Spolu hodiny

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

1.

Slovenský jazyk a literatúra

8

6

6

6

5

4

4

5

5

49

2.

Anglický jazyk

 

 

3

3

3

3

3

3

3

21

3.

Druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

4.

Prírodoveda

0,5

1

1

1

 

 

 

 

 

3,5

5.

Vlastiveda

 

1

1

1

 

 

 

 

 

3

6.

Fyzika

 

 

 

 

 

1

1

2

1

5

7.

Chémia

 

 

 

 

 

0,5

0,5

1

2

4

8.

Biológia

 

 

 

 

1

1

1,5

1

1

5,5

9.

Dejepis

 

 

 

 

1

1

1

1

2

6

10.

Geografia

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

11.

Občianska náuka

 

 

 

 

1

1

1

0,5

0,5

4

12.

Etická /náboženská /výchova

0,5

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

7,5

13.

Matematika

4

4

3

3

3,5

4

3,5

4

 

33

14.

Informatika

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

 

2,5

15.

Informačná výchova

 

1

1

1

 

 

 

 

 

3

16.

Pracovné vyučovanie

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

17.

Svet práce

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

1

18.

Technika

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

1

19.

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

 

 

7

20.

Hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

 

 

7

21.

Výchova umením

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

1

22.

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

 

Školský vzdelávací program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Voliteľné hodiny

5

5

5

5

6

6

6

6

6

50

 

Spolu: povinná časť+ voliteľné predmety

22

23

25

26

27

29

30

30

30

242