Milí deviataci, ôsmaci !
Viete kam na strednú školu?
Príďte študovať k nám!

Kde?

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Typ školy: Súkromné gymnázium bilingválne T.Smaragd, ul. Perecká 40, Levice
Základné dokumenty:

  • Rozhodnutie MŠ SR o zaradení SBG T.Smaragd Levice do siete stredných škôl MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2010
  • Zriaďovacia listina SBG T.Smaragd zo dňa 5.3.2010

Študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
Kód školy: 042120357
IČO:42120357
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 5 rokov
Vyučovacie jazyky: slovenský a anglický
Povinne voliteľné jazyky:
španielsky, nemecký,  
Počet študentov v ročníku:
cca 30 študentov v dvoch triedach
Talentové skúšky:
- testová forma (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika/fyzika, ostatné predmety, všeobecno-vedomostný test),
- termín:

- možnosť prijatia aj žiakov z 8.a 9. ročníka.

Záverečné skúšky:
- maturita v  4. roč. z  predmetov slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk,
- maturita v 5. roč. minimálne z dvoch odborných predmetov podľa zamerania výberového štúdia študenta.
Stravovanie:
- zabezpečené v školskej jedálni PaSA.
Finančné podmienky štúdia na škole
- ročný príspevok žiaka - bez školného


Typ školy: Súkromné gymnázium T.Smaragd, ul. Perecká 40, Levice
Základné dokumenty:

  • Rozhodnutie MŠ SR o zaradení Súkromné gymnázium T.Smaragd Levice do siete stredných škôl MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2008
  • Zriaďovacia listina SBG T.Smaragd zo dňa 3.9.2008

Študijný odbor: 7902 J gymnázium
Kód školy: 042120357
IČO:42120357
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 4 roky
Vyučovacie jazyky: slovenský
Povinne voliteľné jazyky:
anglický, nemecký,  
Počet študentov v ročníku:
cca 30 študentov v každom ročníku
Prijímacie skušky:

Záverečné skúšky:
- maturita v  4. roč. z  predmetov slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a z dvoch odborných predmetov
Stravovanie:
- zabezpečené v školskej jedálni PaSA.
Finančné podmienky štúdia na škole
- ročný príspevok žiaka - bez školnéhoTyp školy: Súkromná základná škola T.Smaragd, ul. Perecká 40, Levice
Základné dokumenty:

  • Rozhodnutie MŠ SR o zaradení Súkromná základná škola T.Smaragd Levice do siete stredných škôl MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2008
  • Zriaďovacia listina SBG T.Smaragd zo dňa 3.9.2008

Študijný odbor:základná škola
Kód školy: 042120365
IČO:42120365
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 9 rokov
Vyučovacie jazyky: slovenský
Povinne voliteľné jazyky:
anglický, nemecký,  
Počet študentov v ročníku:
cca 20 študentov v každom ročníku
Záverečné skúšky:
- ukončená povinná školská dochádzka
Stravovanie:
- zabezpečené v školskej jedálni
Finančné podmienky štúdia na škole
- ročný príspevok žiaka - bez školného


Čo ešte ponúkame?
-  možnosť aktívne sa zapájať do projektov, súťaží, olympiád, SOČ
-  zúčastňovať sa na výmenných pobytoch v zahraničí
-  navštevovať záujmové krúžky
-  zdokonaliť sa v práci na počítači, s internetom
-  športové aktivity (telocvičňa, posilňovňa, hokejbalové ihrisko)

Aké je vybavenie školy?
-  odborné učebne cudzích jazykov
-  multimediálna učebňa
-  počítačové učebne s pripojením na internet
-  telocvičňa


Kde pokračovať v štúdiu?
Po ukončení štúdia maturitou môžete pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek vysokej škole na Slovensku i v zahraničí.


Ako sa k nám prihlásiť?
Vyplnenú prihlášku na štúdium na strednej škole je potrebné podať riaditeľovi Vašej školy do

 

Súkromné gymnázium - externá diaľková forma
v školskom roku 2013/2014 sa otvára uvedené štúdium.

1. Študent prípadne zákonný zástupca sa dostaví na sekretariát školy, kde je možné prihlásiť sa na externé dialkové štúdium. K prihláseniu je potrebné priniesť všetky vysvedčenia zo strednej školy a prípadne aj výučný list. Prijímame žiakov do tretieho ročníka, ak preukážu, že majú ukončené 2 roky strednej školy alebo 3 roky SOU a výučný list. Prijímame aj študentov, ktorí majú len základné vzdelanie, prípadne jeden rok strednej školy. Bližšie informácie poskytne sekretariát školy.

2. Mimolevickí študenti môžu byť prijatí aj tak, že škole telefonicky, alebo mailom na adresu hagara.vladimir@gmail.com nahlásia svoju poštovú adresu, kde im zašleme formuláre k prihláseniu sa.     

3. Školné pre školský rok 2013/2014 je pre externé štúdium 490 €. Možnosť platby dvomi splátkami.

4. V zmysle § 54 ods. 9 školského zákona výchova a vzdelávanie sa môže organizovať externou diaľkovou formou spravidla raz týždenne v rozsahu šesť až sedem konzultačných hodín týždenne (utorok).

Prihlasovanie

- osobne na sekretariáte školy každý pracovný deň od 8,00 do 14,00 hod.
- telefonicky – nadiktujete nám Vašu poštovú adresu, pošleme Vám inštrukcie k prihláseniu sa
-mailom-napíšte školu,typ štúdia,aké máte doposiaľ ukončené vzdelanie a poštovú adresu. Pošleme Vám prihlasovacie formuláre poštou.

Prihláška na externú diaľkovú formu štúdia:

Kde získate o nás informácie?

T.Smaragd
ul. Perecká 40
934 01 Levice

Tel: 0905 723 509 a 0905 799 046

Tešíme sa na Vás !!!