Ministerstvo školstva Slovenskej republiky - sekcia regionálneho školstva podľa § 14 ods. 6 písm. b/ a § 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán prerokoval žiadosť účastníka konania Ing.Vladimír Hagara - T.Smaragd, Perecká 28 Levice fyzická osoba - podnikateľ, o zaradenie Súkromného gymnázia T.Smaragd, Saratovská 85 Levice do siete škôl a školských zariadení SR. Podľa § 32 a v súlade s §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodlo:

- zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR Súkromné gymnázium T-Smaragd, SNP 26, Levice, študijný odbor a zameranie študijného odboru - 7902 5 73 - gymnázium – cudzie jazyky od 1.9.2008,
8-ročné štúdium

- zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR Súkromné gymnázium T-Smaragd, SNP 26, Levice, študijný odbor a zameranie študijného odboru - 7902 5 74 - gymnázium – bilingválne štúdium od 1.9.2010,
5-ročné štúdium - klikni sem

- zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR Súkromné gymnázium T-Smaragd, SNP 26, Levice, študijný odbor a zameranie študijného odboru - 7902 5 05 - gymnázium – informatika od 1.9.2008,
4-ročné štúdium - klikni sem

- zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR Súkromnú základnú školu T-Smaragd, SNP 26, Levice, od 1.9.2008.
9-ročné štúdium