Maturitná skúška

Maturitný predmet a úroveň : Anglický jazyk B2

13.3.2013

Študent Predmet a úroveň Trieda
     
Martin Bonta    
  Anglický jazyk  B2 IV. A
     
Barbora Cichová    
  Anglický jazyk  B2 IV. A
     
Filip Hajko    
  Anglický jazyk   B2 IV. A
     
Renáta Holubíková    
  Anglický jazyk  B2 IV. A
     
Richard Kuropka    
  Anglický jazyk  B2 IV. A
     
Michal Macák    
  Anglický jazyk  B2 IV. A
     
Štefan Mikla    
  Anglický jazyk  B2 IV. A
     
Ján Odrašík    
  Anglický jazyk  B2 IV. A
     
Dominika Sofroníciová    
  Anglický jazyk  B2 IV. A
     
Sylvia Šajtlavová    
  Anglický jazyk  B2 IV. A
     
Lucia Štenková    
  Anglický jazyk B2 IV..A
     
  SPOLU 11

12. marca 2013

Študent Predmet a úroveň Trieda
     
Martin Bonta    
  Slovenský jazyk  a literatúra IV. A
     
Barbora Cichová    
   Slovenský jazyk  a literatúra IV. A
     
Filip Hajko    
  Slovenský jazyk  a literatúra    IV. A
     
Renáta Holubíková    
  Slovenský jazyk  a literatúra IV. A
     
Richard Kuropka    
  Slovenský jazyk  a literatúra   IV. A
     
Michal Macák    
  Slovenský jazyk  a literatúra IV. A
     
Štefan Mikla    
  Slovenský jazyk  a literatúra    IV. A
     
Ján Odrašík    
  Slovenský jazyk  a literatúra IV. A
     
Dominika Sofroníciová    
  Slovenský jazyk  a literatúra IV. A
     
Sylvia Šajtlavová    
  Slovenský jazyk  a literatúra IV. A
     
Lucia Štenková    
  Slovenský jazyk  a literatúra IV..A
     
  SPOLU 11

 

Maturitný predmet : SJL

Študent Predmet Úroveň
     
Martin Bonta Slovenský jazyk a literatúra  
  Anglický jazyk B2
  Fyzika  
  Informatika  
Barbora Cichová Slovenský jazyk a literatúra  
  Anglický jazyk B2
  Biológia  
  Chémia  
Filip Hajko Slovenský jazyk a literatúra  
  Anglický jazyk B2
  Dejepis  
  Geografia  
Renáta Holubíková Slovenský jazyk a literatúra  
  Anglický jazyk B2
  Dejepis  
  Občianska náuka  
Richard Kuropka Slovenský jazyk a literatúra  
  Anglický jazyk B2
  Biológia  
  Geografia  
Michal Macák Slovenský jazyk a literatúra  
  Anglický jazyk B2
  Dejepis  
  Občianska náuka  
Štefan Mikla Slovenský jazyk a literatúra  
  Anglický jazyk B2
  Dejepis  
  Občianska náuka  
Ján Ondrašík Slovenský jazyk a literatúra  
  Anglický jazyk B2
  dejepis  
  Občianska náuka  
Dominika Sofroniciová Slovenský jazyk a literatúra  
  Anglický jazyk B2
  Dejepis  
  Občianska náuka  
Sylvia Šajtlavová Slovenský jazyk a literatúra  
  Anglický jazyk B2
  Biológia  
  Chémia  
Lucia Štenková Slovenský jazyk a literatúra  
  Anglický jazyk B2
  Geografia  
  Francúzsky jazyk  

 

 

Legislatíva

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z.,
vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vyhlášky č. 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z. z.
Úplné znenia vyššie uvedeného zákona a vyhlášok sú zverejnené napr. na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

http://www.minedu.sk/

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:

 • Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
 • Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 • Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2.
 • Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.
 • Žiak môže požiadať o uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
 • Ak žiak požiadal o uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, môže maturovať z toho istého alebo iného cudzieho jazyka iba formou dobrovoľnej maturitnej skúšky. Môže si zvoliť úroveň B1 alebo B2.
 • Pod dobrovoľnou MS sa rozumie vykonanie iba EČ MS alebo iba internej časti MS (PFIČ aj ÚFIČ) alebo obidvoch častí MS súčasne.
 • Zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je uvedený v prílohe č.1 vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vo vyhláške č. 208/2011 Z. z. Jazykový certifikát nesmie byť vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania maturitnej skúšky.
 • Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie náhrady maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka najneskôr do 1. marca 2013.
 • Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať len ÚFIČ MS zo skupiny predmetov cudzí jazyk.
 • Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet, ktoré sú zverejnené na stránke www.statpedu.sk v časti Cieľové požiadavky na maturitné skúšky/Platné od šk. r. 2012/2013.
 • Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
 • Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským maturuje okrem slovenského jazyka a literatúry a povinného cudzieho jazyka ešte z dvoch voliteľných predmetov, pričom ako jeden voliteľný predmet (tretí) si môže zvoliť predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (teda nie z cudzích jazykov), v ktorom mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6. Ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) si môže zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet, pričom tu nie je obmedzená hodinová dotácia.

ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. a vyhláškou č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov upravené podmienky na vykonanie MS. Úpravy zahŕňajú špecificky upravené testové zošity, technické zabezpečenie zadávania testu a pod. Preto budú súčasťou elektronického formulára pre prihlasovanie žiakov aj údaje o žiakoch so zdravotným znevýhodnením.

Podľa upravených podmienok môže maturovať iba:

 • žiak špeciálnej školy,
 • žiak špeciálnej triedy,
 • žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ďalej iba ZZ), na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci:

 • so sluchovým postihnutím,
 • so zrakovým postihnutím,
 • s telesným postihnutím,
 • chorí a zdravotne oslabení,
 • s vývinovými poruchami učenia,
 • s poruchami aktivity a pozornosti,
 • s poruchami správania,
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
 • s viacnásobným postihnutím.

Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu maturitnej skúšky je súčasťou písomného oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný posudok (vyhláška č. 318/2008 Z. z. § 14 ods. 7 – 10 v znení neskorších predpisov). Oznámenie o úprave maturitnej skúšky prekonzultuje riaditeľ školy s vyučujúcimi žiaka a rozhodnutie oznámi žiakovi.

ČASOVÝ HARMONOGRAM - prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

30. september 2012 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami

15. október 2012 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb

31. január 2013 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb

Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie jazykového certifikátu do 1. marca 2013.

Maturitné predmety, spôsoby a termíny konania maturitnej skúšky

externÁ časŤ a písomnÁ formA internej časti MATURITNEJ SKÚŠKY

12. marec 2013 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2013 (streda) - anglický jazyk

14. marec 2013 (štvrtok) - matematika

16. - 19. apríl 2013 - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určia krajské školské úrady

PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV

1. Slovenský jazyk a literatúra
Trvanie testov EČ MS: 90 minút
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 150 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

2. Cudzí jazyk
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie testov EČ MS: 120 minút
Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

3. Matematika
Trvanie testu EČ MS: 120 minút
Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2012/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2012.

ústnA FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ skúškY

23. máj - 24.máj 2013

Harmonogram ústnych skúšok bude upresnený a zverejnený neskôr na stránkach našej školy.

Ústnu formu maturitnej skúšky tvorí odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.

Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, v ktorých sa vzdelával. Maturitnú skúšku tvoria 4 povinné predmety:

1) slovenský jazyk a literatúra
2) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk
3) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (týždenná hodinová dotácia pre predmet - najmenej 6 hodín)
4) ďalší voliteľný predmet

Žiak si môže zvoliť aj dobrovoľný piaty, resp. šiesty predmet.

 

Predmet Príprava Odpoveď
Anglický jazyk
20 min.
20 min.
Biológia
20 min.
20 min.
Dejepis
20 min.
20 min.
Občianska náuka
20 min.
20 min.
Geografia
20 min.
20 min.
Matematika
20 min.
20 min.
Slovenský jazyk a literatúra
20 min.
20 min.

 

Pokyny a informácie pre žiakov

Maturitná skúška z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:
• externú časť (EČ) – 90 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,
• písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje jednu), čas na vypracovanie je 150 minút.

Maturitná skúška z cudzích jazykov (anglický jazyk) má okrem ÚFIČ aj:
• externú časť – 120 minútový test na úrovni B2, obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,
• písomnú formu internej časti – je to časť, ktorú poznáte pod názvom „písanie“ – 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na vypracovanie je 60 minút.

Maturitná skúška z matematiky má okrem ÚFIČ aj:
• externú časť – 120 minútový test obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede.

Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:

1. Na EČ a PFIČ maturitnej skúšky (MS) nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti.

2. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo.

3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.

4. Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.

5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH, hárky a dvojhárky PFIČ MS.

6. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá je súčasťou mobilu a ani kalkulačku s grafickým displejom. Súčasťou testu z matematiky je prehľad vzťahov, ktorý môžete používať.

7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú byť na laviciach.

8. Počas maturitnej skúšky môžete používať pripravené pomocné papiere (okrem testov EČ MS z vyučovacích jazykov). Do testov EČ MS nesmiete písať – riešenia úloh zaznačíte do odpoveďových hárkov (OH). Riešenia písané na pomocný papier sa neberú do úvahy.

9. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámte administrátorovi testu.

10. Testy EČ MS z vyučovacieho a cudzieho jazyka majú dva rôzne druhy OH, ktoré sa od seba líšia piktogramom („krížik“ a „pero“). Do OH č. 1 označeného piktogramom „krížik“ vyznačíte odpovede na úlohy s výberom odpovede, do OH č. 2 označeného piktogramom „pero“ zapíšete odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.

11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.

12. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.

13. OH hárky sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí až na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.

14. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.

15. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa Pokynov na vyplňovanie OH k testu EČ MS a podľa pokynov uvedených v testoch. Identifikačné údaje sa na OH vypisujú takto:
• Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (IV. A).
• Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, AJ. Na odpoveďových hárkoch z matematiky je značka testu predtlačená (MAT). Na OH z cudzích jazykov je úroveň predtlačená (B2).
• Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu.
• V dátume vypíšte deň a mesiac, rok je predtlačený, napr. pre 14. marec 2012 napíšte 14 03.
• Pohlavie vyznačia chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.
• Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z testovaného predmetu na polročnom vysvedčení v tomto školskom roku alebo na konci tretieho ročníka. Ak v tomto školskom roku predmet nenavštevujete alebo ak predmet neštudujete ako povinný alebo povinne voliteľný (seminár), nezaznačíte žiadnu známku.

16. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jednu správnu odpoveď. Za správne odpoveď získate 1 bod, za nesprávnu 0 bodov. 0 bodov získavate aj vtedy, keď v OH vyznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi nimi bude aj správna odpoveď.

17. Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste v pravom dolnom rohu.

18. V PFIČ MS z vyučovacích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papiere označené pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do dvojhárka na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní písomnej práce neprihliada. Ak nestihnete prepísať koncept do dvojhárka na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce.

19. Práce PFIČ MS z cudzích jazykov píšte do hárkov. To, čo napíšete na pomocný papier, sa neberie do úvahy.

20. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, opisovanie, vyrušovanie a pod.), môže predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku prerušiť. V tom prípade musíte opustiť učebňu a skúška je neplatná. Ak predseda preruší EČ MS z daného predmetu, môžete vykonať PFIČ aj ÚFIČ MS z tohto predmetu v tomto školskom roku. Ak predseda preruší PFIČ MS z daného predmetu, nebudete v tomto školskom roku pripustení ani na ÚFIČ MS z tohto predmetu. Opakovať takto prerušenú skúšku môžete až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Prerušenie skúšky z určitého predmetu však nemá vplyv na možnosť vykonania MS z ostatných predmetov.

Hodnotenie a klasifikácia maturitnej skúšky

1. Ak má maturitná skúška v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v príslušnom predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.

2. Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške. Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom. Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti. Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na desatiny.

3. Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti a pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sú centrálne vypracované a sú prílohou ich zadania.

4. Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

5. Každú úlohu v maturitnom zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky hodnotí predmetová maturitná komisia samostatne.

6. Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

7. Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý bez ohľadu na to, aké hodnotenie žiak získa z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a z externej časti maturitnej skúšky, alebo

b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.

8. Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý bez ohľadu na to, aké hodnotenie žiak získa z externej časti maturitnej skúšky, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

9. Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky nie je horšie ako 4 – dostatočný.

10. Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.