SWOT ANALÝZA ŠKOLY

Súkromné gymnázium T. Smaragd


 Všeobecná charakteristika školy
Súkromné gymnázium T.Smaragd, Perecká 40,  Levice je novovzniknutá moderná stredná škola od roku 2007. Mottom školy je „Vzdelanie je prioritou“ výchova a vyučovanie sú založené na modernom chápaní súčasného sveta. Sme otvorení novým moderným trendom a hľadáme nové cesty k efektívnemu vyučovaniu. Ústrednou osobou vo výchovno- vyučovacom procese je žiak. Našou snahou je prispôsobiť metódy práce jeho potrebám a požiadavkám novej modernej spoločnosti.
Gymnázium je stredná škola, pripravujúca študentov hlavne na štúdium na vysokých školách, ale aj pre výkon niektorých povolaní. Naša doba je charakteristická rýchlymi zmenami v spoločnosti a v poznaní. 21. storočie si vyžaduje nové, kvalitatívne vyššie ciele     a úlohy. Nikomu nemôže byť ľahostajné, akých ľudí pripravíme na život, akí absolventi opustia brány nášho gymnázia. Ich úspešnosť v ďalšom živote bude aj úspešnosťou celej našej krajiny. Spoločenský aj vedecký vývoj prináša nové ciele a úlohy, ktoré vyžadujú zmeny vo filozofii výchovy  a vzdelávania. Tieto zmeny sa musia týkať najmä princípu európskej dimenzie vo vzdelávaní a konkurencie schopnosti našich absolventov.  Dôležitý je princíp humanizácie vzdelávania a zvyšovania jeho kvality.


Ciele výchovy a vzdelávania
Cieľmi výchovy a vzdelávania na našej školy sú získanie kompetencií v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívanie IKT, komunikácia v štátnom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch, naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia, získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám, naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať. Do vyučovacieho procesu implementovať pracovné semináre, ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci cudzích jazykov a IKT. Škola bude podporovať profesijný a odborný rast učiteľov a skvalitní spoluprácu s rodičmi a inými školami v zahraničí, zlepší estetiku prostredia školy a zavedie nové formy a metódy práce.


Veľkosť školy
V škole sú dve triedy  4-ročného štúdia, 1 trieda 5-ročného štúdia. V triedach sa v súčasnosti
učí 47 žiakov. Gymnázium sídli v prenajatých priestoroch na ulici Perecká 40. Integrovaný dopravný systém umožňuje dostupnosť školy pre študentov mesta i okolia. Škola bola založená 1. 9. 2007. Ide o súkromné gymnázium T. Smaragd.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky - sekcia regionálneho školstva podľa § 14 ods. 6 písm. b/ a § 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán prerokoval žiadosť účastníka konania Ing.Vladimír Hagara - T.Smaragd, Perecká 28 Levice fyzická osoba - podnikateľ, o zaradenie Súkromného gymnázia T.Smaragd, Saratovská 85 Levice do siete škôl a školských zariadení SR. Podľa § 32 a v súlade s §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodlo, že  zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR Súkromné gymnázium T.Smaragd, Saratovská ul. 85, Levice, študijný odbor a zameranie študijného odboru - 7902 5 73 - gymnázium – cudzie jazyky a osemročné štúdium a študijný odbor a zameranie študijného odboru - 7902 5 05 - gymnázium – informatika, štvorročné štúdium s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2007.
T. Smaragd poskytuje celý komplex vzdelávacieho procesu, ponúka možnosť študovať na súkromnej  základnej, strednej i vysokej škole.  Ide o vzdelávaciu spoločnosť  s vysokým kreditom, ktorá úzko spolupracuje so Súkromnou špeciálnopedagogickou  poradňou pre deti a mládež so ŠVVP. 
Financovanie školy je zabezpečované z viacerých zdrojov – dotácie MŠ, príspevky od rodičov, sponzorské dary. V budúcnosti naša škola uvažuje o zavedení prospechových štipendií, ktoré budú riešiť situáciu žiakov s ohľadom na ich nadanie a sociálnu situáciu.
Naša škola sa prostredníctvom pedagogických pracovníkov venuje študentom od pondelka do piatka  od 7. 30.- 15. 00 hod. Škola ponúka v popoludňajších hodinách záujmové aktivity so zameraním na športové, počítačové, prírodovedné i literárne činnosti. Školské priestory sú priestranné, esteticky zladené, s kapacitou 47 študentov.


Charakteristika žiakov
Školu navštevujú žiaci z celého levického regiónu. 4-ročné štúdium navštevujú po ukončení deviateho ročníka ZŠ a 5-ročné štúdium gymnázium bilingválne navštevujú po ukončení 8. resp. 9. ročníka ZŠ. V škole vzdelávame aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým vychádzame v ústrety podľa ich potrieb.

Charakteristika pedagogického zboru
Štatutárnym zástupcom školy je riaditeľ školy a zástupca riaditeľa školy. V dvoch triedach 4- ročného štúdia pôsobí na škole 6 učitelia v trvalom pracovnom pomere a 2 externých učiteľov. Priemerný vek pedagogického zboru je 36 rokov . Každý z učiteľov má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  po získaní päťročnej praxe sa vyžaduje prvá kvalifikačná skúška. Samozrejmosťou pre pedagogických pracovníkov školy je ich ďalšie odborné vzdelávanie a vzdelávanie v oblasti využitia informačných technológií, inovácií učebného procesu, ale aj pri získavaní nových informácií v oblasti psychológie, boja proti nežiaducim javom a prevencii proti drogám či iným návykovým látkam. Jeden učiteľ je zapojený do ďalšieho vzdelávania – modernizácia vzdelávania na stredných školách. Kvalita vyučovania cudzích jazykov je zabezpečená aj skúsenosťami učiteľov, ktorí absolvovali stáž v zahraničných školách.
            V škole externe pôsobí školský psychológ aj výchovný poradca. Výchovné poradenstvo je oblasť, ktorá sa rozvíja v komplexnom systéme práce a úloh školy. V  náplni práce výchovného poradcu je riešenie výchovných a vzdelávacích problémov, ako aj  pomoc žiakom v ich kariérovom vývine.


Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú:

 • pedagogická rada,
 • predmetové komisie,
 • rada školy.

Pre jednotlivé špecifické oblasti v škole sú určení zodpovední pracovníci za:

 • protidrogovú prevenciu,
 • prevenciu proti nežiaducim prejavom,
 • bezpečnosť a požiarnu ochranu,
 • výchovu k rodičovstvu,
 • environmentálnu výchova,
 • telovýchovné aktivity,
 • olympiády a súťaže.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy.
Na hodnotenie sú použité tieto metódy: hospitácia, rozhovor, výsledky žiakov, hodnotenie výsledkov zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, hodnotenie učiteľov žiakmi, vzájomné hodnotenie učiteľov (otvorené hodiny).
V škole pracuje školská rada, ktorá má 5 členov: dvaja sú pracovníci školy, jeden študent, dvaja  rodičia žiakov školy.

Dlhodobé projekty
Počas celého roka sa v škole organizuje množstvo aktivít zameraných na rozvoj schopností, vedomostí a zručností našich žiakov. Plánujeme na škole množstvo záujmových krúžkov – doučovacie, rozširujúce vedomosti, pripravujúce na súťaže, športové, umelecké a iné, a to podľa záujmu žiakov. Výsledkom práce krúžkov bude umiestenie sa našich žiakov na popredných miestach v súťažiach v rámci okresu, kraja, Slovenska, ale aj na medzinárodnom poli.

Študenti prvého ročníka štvorročného gymnázia sa v septembri zúčastňujú poznávacieho výletu na začiatku školského roka. Cieľom pobytu je utvoriť priestor pre vzájomné spoznávanie a komunikáciu. Tieto pobytu sú pre študentov zdarma, financovanie je zabezpečené z finančných zdrojov sponzorov. Naša škola sa aktívne podieľa aj na projektoch dlhodobejšieho charakteru. Medzi takéto projekty patrí COMENIUS – Amazing Europe, partnerstvo škôl, Otvorená škola- Premena školy na modernú. V budúcnosti sa budeme snažiť nadviazať kontakty s novými partnerskými školami v Čechách.
Jedným z pilierov výchovno-vzdelávacieho procesu je aj projektové vyučovanie. Sú realizované krátkodobé a dlhodobé projekty s tematickým zameraním. Medzi zaujímavé projekty bude patriť aj realizácia školského internetového časopisu, ktorý chceme realizovať v druhom polroku školského roka.

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola sa nachádza v prenajatej budove na ulici Perecká 40, ktorá poskytuje k výučbe dve kmeňové triedy, jednu prírodovednú učebňu, učebňu IKT so 20 počítačmi, knižnicu, telocvičňu na gymnastiku, posilňovňu. Žiaci majú k dispozícii 15 notebookov, ktoré sa využívajú v priebehu vyučovania. K materiálno technickému vybaveniu školy patria aj päť datavideoprojektor, 3 farebné tlačiarne, 1 kopírovací stroj, video DVD prehrávač, mikroskop, 4 CD prehrávače, chladnička, mikrovlnná rúra. Materiálno technické vybavenie školy je naďalej v štádiu zabezpečovania financií na ďalšie vybavenie školy. Na škole je WiFi internetové pripojenie.
Žiaci sa  stravujú v jedálni v priestoroch VI. Základnej škole Levice.

 

SILNÉ STRÁNKY (S)

 • Odbornosť pedagogických zamestnancov
 • Ochota pracovníkov školy ku zmenám
 • Športová hala – telocvičňa
 • Široká ponuka mimoškolských aktivít pre žiakov
 • Pestrý výber záujmových krúžkov
 • Účasť žiakov v mnohých súťažiach a olympiádach
 • Moderné zariadenie školy
 • Účinný informačný systém
 • Kapacita školy
 • Dobrý imidž školy
 • Dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru
 • Vedenie školy je demokratické, vládne dôvera, aktivita
 • Odborná úroveň vyučovania

SLABÉ STRÁNKY (W)

 • Migrácia žiakov  do iných škôl v mieste pracoviska rodiča
 • Nárast počtu detí s poruchami učenia
 • Málo sponzorov
 • Chýbajúci vonkajší športový areál
 • Chýba školská jedáleň
 • Neistota učiteľov v zavádzaní školskej reformy
 • Žiaci nemusia byť naklonení novému

typu vzdelávania, môžu zápasiť istý
čas s nesamostatnosťou

 

PRÍLEŽITOSTI (O)

 • Zmena legislatívy -tvorba nového školského programu
 • Možná spolupráca s družobnými zahraničnými školami
 • Dobrá spolupráca so zriaďovateľom -podpora školských činností
 • Nové smery vo vzdelávaní
 • Imidž školy na verejnosti
 • Možnosti výmeny pedagogických skúseností
 • Zvýšenie záujmu rodičov a verejnosti
 • Zlepšenie jazykovej zdatnosti
 • Zlepšiť individuálny prístup k žiakovi, vzhľadom na jeho osobnosť
 • Zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti
 • Ovplyvniť kvantitu a kvalitu učebnej látky

OHROZENIA (T)

 • Zvyšujúca sa byrokracia
 • Dopady hospodárskej a finančnej krízy
 • Demografický pokles
 • Konkurencia v regióne
 • Časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny, chorobnosť),
 • Kríza hodnôt
 • Odchod kvalifikovaných pedagógov za finančne výhodnejšou prácou
 • Celková nezamestnanosť v regióne